Loading...
Skip to main content
Quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ

Quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ

QUY TRÌNH LỰA CHỌN, CÔNG BỐ VÀ ÁP DỤNG ÁN LỆ THEO

NGHỊ QUYẾT SỐ 04/2019/NQ-HĐTP NGÀY 18-6-2019 CỦA

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

1. Quy trình lựa chọn án lệ

Án lệ được hình thành theo quy trình sau:

Bước 1: Đề xuất