Loading...
Skip to main content
Bộ phận giúp việc Án lệ

Bộ phận giúp việc Án lệ

Phòng Tổng kết thực tiễn xét xử và Phát triển án lệ

Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học

Theo Quyết định số 918/2015/QĐ-TANDTC ngày 23-6-2015 của Tòa án nhân dân tối cao về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao thì: Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học có Vụ trưởng, các Phó Vụ trưởng, các Trưởng phòng, các Phó Trưởng phòng, các công chức và nhân viên khác. Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học có nhiệm vụ và quyền hạn:

a) Giúp Chánh án Toà án nhân dân tối cao xây dựng kế hoạch và đề xuất chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

b) Giúp Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao trong công tác soạn thảo các Nghị quyết, thông tư, thông tư liên tịch, các giải đáp nghiệp vụ để bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử; tổng kết thực tiễn xét xử và phát triển án lệ.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan của Tòa án nhân dân tối cao, giúp Chánh án Toà án nhân dân tối cao xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết trình Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

d) Thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao do các đơn vị của Tòa án nhân dân tối cao xây dựng.

đ) Giúp Chánh án Toà án nhân dân tối cao tổ chức rà soát, hệ thống hoá, hợp nhất các văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tổ chức và hoạt động của Toà án nhân dân theo quy định của pháp luật.

e) Giúp Chánh án Toà án nhân dân tối cao trong việc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc huỷ bỏ văn bản pháp luật trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

g) Phối hợp với các đơn vị chức năng giúp Chánh án Toà án nhân dân tối cao tổ chức tập huấn, xây dựng tài liệu tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về tố tụng, về tổ chức và hoạt động của Toà án nhân dân.

h) Là cơ quan thường trực của Hội đồng khoa học Tòa án nhân dân tối cao; giúp Chánh án Toà án nhân dân tối cao trong công tác quản lý, tố chức triển khai nghiên cứu hoặc giao nghiên cứu các đề tài khoa học liên quan đến tố chức và hoạt động của Toà án cho các đơn vị, cá nhân trong các Tòa án nhân dân.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

Cơ cấu tổ chức, bộ máy của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học có các đơn vị chức năng sau đây:

a) Phòng Pháp luật hình sự, hành chính, gia đình và người chưa thành niên (Phòng I);

b) Phòng Pháp luật dân sự, kinh doanh - thương mại, lao động, phá sản (Phòng II);

c) Phòng Tổng kết thực tiễn xét xử và phát triển án lệ (Phòng III);

d) Phòng Quản lý khoa học (Phòng IV).

Trong đó, Phòng Tổng kết thực tiễn xét xử và phát triển án lệ là Phòng mới được thành lập từ 01-6-2015, còn 03 phòng còn lại được kế thừa từ các phòng chức năng cũ của Vụ.

Từ khi thành lập Phòng Tổng kết thực tiễn xét xử và phát triển án lệ đã tham mưu cho Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành được:

- Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ;

- Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ;

- 37 án lệ về các lĩnh vực dân sự, hình sự, kinh doanh, thương mại, hành chính và lao động trong đó: Năm 2016 ban hành 10 án lệ, năm 2017 ban hành 6 án lệ, năm 2018 ban hành 10 án lệ, năm 2019 ban hành 3 án lệ, năm 2020 ban hành 8 án lệ.

Phòng Tổng kết thực tiễn xét xử và phát triển án lệ hiện nay gồm 01 Đồng chí Phó Trưởng phòng phụ trách và 09 công chức. Về trình độ chuyên môn: Phòng có 01 nghiên cứu sinh tại Nhật Bản, 06 thạc sỹ luật học, 03 cử nhân. Trong đó có 02 Thẩm tra viên chính, 03 Thẩm tra viên, 03 Thư ký Tòa án và 02 chuyên viên.

image

A picture containing text, person, table, indoor

Description automatically generated

Quang cảnh buổi họp xây dựng dự thảo án lệ của Phòng Tổng kết thực tiễn xét xử và phát triển án lệ

A group of people sitting around a table

Description automatically generated with medium confidence

Buổi họp có sự tham gia của Đồng chí Ngô Văn Nhạc, Phó Vụ trưởng phụ trách PhòngChịu trách nhiệm nội dung: Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học
Địa chỉ: 48 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024.62740801
Email: phonganlespc@gmail.com - anle@toaan.gov.vn

© Bản quyền thuộc về Tòa án nhân dân tối cao.
Ghi rõ nguồn Trang tin điện tử về án lệ (anle.toaan.gov.vn) khi đăng tải lại các thông tin, dữ liệu từ Trang này.

ácdscv